Cenník služieb
poskytovaných nad rámec poplatku za výkon správy

Druh služby Cena v € Forma úhrady
Cena za zmenu vlastníka bytu , resp. nebytového priestoru nový vlastník, zmena nájomcu NP – vypracovanie zmluvy o nájme 20,00 bankový prevod
Cena za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, dome pozemku, resp. iných údajov viažucich sa k bytu a NP (vek stavby, potvrdenie o výške nedoplatku, súhlas na zmenu napätia…) 6,00 bankový prevod
Manipulačný poplatok za vyhotovenie kópie dokladov týkajúcich sa správy domu – čiernobiele/formát A4/1 list/eur 0,50 zálohová platba
Manipulačný poplatok za vyhotovenie kópie z archívnych dokumentov týkajúcich sa správy domu (staršie ako 3 roky) – čiernobiele/formát A4/1 list/eur 1,50 zálohová platba
Cena za vedenie evidencie určených meradiel tepla (cena za spracovanie jedného merača ročne) 2,80 zálohová platba
Cena za odpočet určeného meradla s rádiovým modulom ( diaľkový odpočet ) 0,70 zálohová platba
Cena za odpočet určeného meradla studenej vody – len byty bez ÚK 0,70 zálohová platba
Cena za spracovanie ročného vyúčtovania – len byty bez ÚK 2,65 zálohová platba
Cena za zabezpečenie havarijnej služby na 1 byt /mesiac 0,36 paušálna platba
Cena za spracovanie mzdovej agendy pravidelný príjem – mesačne na zamestnanca 3,45 FPÚaO
Cena za spracovanie mzdovej agendy nepravidelný príjem – 1x ročne/zamestnanca 11,50 FPÚaO
Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi bytu a NP voči, ktorému správca eviduje pohľadávku za splnenia súvisiace s užívaním bytu, NP a za ostatné plnenia 3,00 bankový prevod
Cena za spracovanie a doručenie druhej a ďalších výziev každému vlastníkovi bytu a NP, voči ktorému správca eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu, NP a za ostatné plnenia 6,00 bankový prevod
Vedenie úverovej agendy (spracovanie podkladov pre banky, vyhodnocovanie a zasielanie podkladov podľa pokynov banky počas trvania úverového vzťahu) ročne 1 úver 50,00 FPÚaO
Poplatok za prepracovanie nájomnej zmluvy NP na žiadosť nájomcu (napr. transformácia spoločnosti, zmena mena a sídla spol. a pod.) 20,00 bankový prevod
Kontrola potreby oprav v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov v správe hodinová sadzba 12,00 FPÚaO
Poštové služby v zmysle platného sadzobníka Sl. pošty (len: preplatky z vyúčtovania zasielané poštou na základe žiadosti, poštové poplatky súvisiace s úverom a poštové služby súvisiace s prenájmom spoločných priestorov ) aktuálny cenník pošty zápočet resp. FPÚaO

Všetky ceny sú uvedené s DPH.
Tento cenník nadobúda platnosť od 1. 4. 2023, rozpočitateľné položky budú uplatnené vo vyúčtovaní.
Správca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny predmetného sadzobníka.