Zabezpečujeme poskytovanie týchto plnení spojených s užívaním bytov a NP:

 • dodávka tepla a teplej vody, dodávka studenej vody z verejných vodovodov a vodárni, odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami, osvetlenie spoločných časti a spoločných zariadení domu, deratizáciu, prevádzku výťahu, bleskozvody, upratovanie spoločných priestorov, zabezpečenie poistenia domu, revízie a odborné prehliadky, sprostredkovanie funkčnosti požiarno-bezpečnostných zariadení
 • zabezpečujeme odstránenie havarijných situácií v spoločných častiach a zariadeniach domu i v bytoch a nebytových priestoroch
 • v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov uzatvárame zmluvy na prenájom spoločných priestorov ( na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP )
 • zvolávame schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa potreby, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Zabezpečujeme vedenie ekonomickej agendy v spojitosti s poskytovanými službami:

 • vypočítanie vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome výšku mesačných preddavkov, pričom vychádzame zo skutočných nákladov účtovaných za predchádzajúce obdobie a predpokladaných nákladov na nasledujúci rok
 • sledujeme evidenciu úhrad v členení služby a fond údržby a opráv
 • výpočet mesačných zálohových predpisov za služby v členení podľa jednotlivých druhov služieb v zmysle zmluvy o výkone správy
 • vedieme karty domu, na ktoré sú zapisované priebežne mesačne všetky úhrady z účtov jednotlivých domov a to za služby spojené s bývaním , čerpanie fondu údržby, ostatné paušálne platby
 • vyhotovenie upomienok neplatičom a sledovanie úhrad nedoplatkov
 • príprava podkladov k ročnému vyúčtovaniu záloh
 • príprava podkladov k ročnému vyúčtovaniu tepla podľa pomerových rozdeľovačov nákladov
 • vyhotovenie ročného vyúčtovania záloh vrátane vyúčtovania tepla podľa pomerových rozdeľovačov tepla
 • uzatváranie dodávateľských zmlúv s jednotlivými dodávateľmi energií a služieb
 • kontrola faktúr za energie podľa jednotlivých odberných miest
 • evidencia tvorby a čerpania fondu údržby za jednotlivé domy ( resp. vchody )
 • vedieme evidenciu určených meradiel teplej a studenej vody
 • zabezpečujeme odpis určených meradiel vody vždy pri zmene ceny, alebo na konci roka
 • realizujeme zmeny výšky mesačného predpisu podľa osobitných  požiadaviek vlastníkov bytov  v odôvodnených prípadoch ( zmena osôb, zvýšenie zálohového predpisu na služby …. )
 • zabezpečujeme kompletnú prípravu podkladov pre komerčné banky v prípade čerpania úveru na obnovu bytového domu
 • zabezpečujeme podklady k vydaniu stavebného a kolaudačného rozhodnutia pri obnove bytového domu
 • na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP uzatvárané zmluvy o dielo s dodávateľmi prác a služieb podľa výberu vlastníkov bytov a nebytových priestorov

V rámci bytovo-právnej agendy vedieme:

 • zmluvy o výkone správy
 • vymáhanie pohľadávok
 • evidenciu súdnych sporov
 • zabezpečujeme výkon záložného práva formou dobrovoľných dražieb